Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De vennootschap Dutch Fire Safety B.V. wordt als gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) nader aangeduid met “wij” en/of “ons”, terwijl onze wederpartij met wie wij een overeenkomst sluiten, nader wordt aangeduid met “koper”, zulks ongeacht de aard van de overeenkomst.

2. Door het plaatsen van een order door de koper bij ons, aanvaardt de koper automatisch deze Algemene Voorwaarden, ook voor na- en/of deelbestellingen en/of deel- en/of vervolgopdrachten.

3. Algemene voorwaarden, die door onze kopers plegen te worden aangehouden, worden door ons uitdrukkelijk afgewezen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Eventueel tussen ons en koper overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eenmalig en hieraan kan door de koper geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend.

5. Een koper, die eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, per e-mail, elektronisch en/of digitaal opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd. Voor ons is het in dat geval niet noodzakelijk dat onze Algemene Voorwaarden telkens opnieuw ter hand worden gesteld om deze op de volgende overeenkomst tussen partijen van toepassing te laten zijn.

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen van goederen en diensten en op alle met ons te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen zijn geldig voor 14 kalenderdagen tenzij anders is aangegeven en binden ons slechts, indien het bericht van aanvaarding binnen de gestelde termijn in ons bezit is gekomen.

2. Ten aanzien van maten, gewichten, uiterlijkheden en hoeveelheden van alle goederen behouden wij ons steeds de gebruikelijke spelingen voor zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikanten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Levering

1. De door ons opgegeven levertijd betreffen slechts een schatting en geldt niet als een fatale termijn, een ingebrekestelling is derhalve altijd vereist. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot annulering van de order, noch tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding. Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of de betaling der goederen te weigeren.

2. Bij verkopen, waarbij op nadere specificatie of op afroep moet worden geleverd hebben wij het recht het niet tijdig of niet gespecificeerde of afgeroepen gedeelte van de order te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst, zulks met behoud van ons recht op vergoeding van daardoor door ons te lijden schade. Indien de gecontracteerde hoeveelheid of de bij de overeenkomst vastgestelde soorten of gedeelten van een bepaalde soort door de specificatie van de koper worden overschreden, zijn wij bij de levering daarvan bevoegd die tegen onze dagprijzen te berekenen.

3. Indien levering bedongen is in meerdere partijen over een tijdsverloop van enige weken of maanden wordt hieronder verstaan dat de levering over die weken of maanden gelijkmatig verdeeld moet plaatshebben.

4. Bij levering van machines en apparaten zullen wij voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waarvan koper verplicht is zich te houden.

Artikel 4. Transport

1. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, worden de goederen door ons verzonden met die vervoermiddelen en op die wijze, die ons het meest geschikt voorkomen.

2. Op onze transporten is de meest recente versie van de Incoterms van toepassing. De overeenkomst met de koper specificeert de specifieke Incoterms die van toepassing is.

3. Indien wij uitdrukkelijk tegenover de vervoerder hebben verklaard dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender blijft, onverschillig of de goederen al dan niet op onze naam reizen, zijn wij niet verplicht desbetreffende verzekeringsdocumenten te overleggen.

4. Voor gratis levering van orders geldt een minimum order bedrag. Dit minimum order bedrag is verschillend per land. Ligt de waarde van een order onder dit minimum order bedrag, dan zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Reclames

1. Koper is gehouden de door ons geleverde goederen bij ontvangst terstond te controleren. Reclames ten aanzien van (transport)schade aan de (verpakkingen van de) door ons geleverde goederen die direct bij ontvangst kunnen worden geconstateerd dan wel reclames ten aanzien van maten, gewichten, uiterlijkheden of hoeveelheden van de door ons geleverde goederen, dienen op het daarop betrekking hebbende vervoersdocument te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk aan ons te worden gemeld.

2. Andere reclames ten aanzien van de kwaliteit van de door ons geleverde goederen, dienen door koper binnen acht dagen, nadat deze redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de gebreken schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.

3. Bij niet tijdige of juiste melding als hiervoor omschreven worden de door ons geleverde goederen geacht conform de overeenkomst te zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor enige door koper geleden schade.

4. De reclames zullen na ontvangst door ons zo spoedig mogelijk op hun gegrondheid worden onderzocht. De koper dient ons in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen. Nadat wij de klacht gegrond hebben bevonden, zal de koper de door ons geleverde goederen op onze instructies retour zenden en zullen wij deze goederen terugnemen en naar onzer keuze deze goederen zo spoedig mogelijk vervangen dan wel zullen wij het aan koper ter zake gefactureerde bedrag crediteren tot ten hoogste het voor die goederen aan de koper gefactureerde bedrag. Het recht op vervanging dan wel creditering vervalt indien de goederen reeds zijn verwerkt en/of gebruikt en/of verkeerd gebruikt.

Artikel 6. Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Risico

Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor de koper.

Artikel 8. Emballage

1. Wij hebben het recht door ons gebezigde emballage aan de afnemer door te berekenen.

2. Europallets worden uitgeruild en indien door de koper geen europallets worden aangeleverd worden de kosten voor europallets extra in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling geschiedt zonder korting, beroep op verrekening of opschorting, binnen een door ons aan te geven termijn.

2. Indien wij geen termijn aangeven, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. bij overschrijding van de betalingstermijn verkeert de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is koper zonder aanzegging wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het factuurbedrag verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening.

4. Wij behouden onverminderd ons recht voor op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

Artikel 10. Garanties

Eventuele door ons contractueel gegeven garanties gaan pas in wanneer de koper ten opzichte van ons aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

Artikel 11. Buitengerechtelijke incassokosten

1. Wanneer wij buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt bij niet tijdige betaling, zoals omschreven in artikel 9, die verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier, komen deze kosten, tevens inhoudende de kosten voor juridische bijstand, voor rekening van de koper.

2. Deze kosten worden vastgesteld op 15% van het totale factuurbedrag inclusief rente.

3. Indien wij in redelijkheid hogere kosten hebben moeten maken ter incasso van onze vordering dan de het hiervoor vermelde percentage, komen deze voor rekening van de koper.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten, auteursrechten, modelrechten, merkrechten ter zake van hetgeen wij op van de overeenkomst ter beschikking stellen en/of leveren, rusten bij ons en/of onze toeleveranciers en/of licentiegevers.

2. De koper erkent dat wij en/of onze toeleveranciers en/of licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten bezitten op hetgeen wij op grond van de overeenkomst aan koper ter beschikking stellen en/of leveren. De koper verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegekend.

3. Het is de koper niet toegestaan de merkaanduidingen, logo’s, namen en/of (het ontwerp van) onze producten op enigerlei wijze te reproduceren, of te wijzigen, of te verwijderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en/of onze toeleveranciers en/of licentiegevers. Wij hebben het recht om een dergelijk verzoek van koper zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons aan de koper geleverde producten blijven eigendom van ons, totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake van de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake van door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens de koper wegens tekortschieten door de koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons heeft voldaan. Tot dat moment houdt de koper de producten voor ons.

2. De koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd de goederen te vervreemden of te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.

3. Indien de koper uit of mede uit de in dit artikel bedoelde producten een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die de koper houdt voor ons als eigenaar, waarbij de koper het risico draagt, totdat aan alle verplichtingen als bedoeld in dit artikel is voldaan.

4. De koper is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde producten te doen gelden.

5. Alle in bezit van de koper zijnde van ons afkomstige producten en emballage worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van de koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.

6. De koper is verplicht de goederen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn rekening, doch te onzer behoeven, tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen hebben gegeven dit te wensen, door koper aan ons worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons jegens de koper.

7. Wij zijn steeds gerechtigd deze producten tot ons te nemen zonder voorafgaande waarschuwing, indien zich een situatie voordoet als omschreven in het achtste lid van dit artikel. Daartoe verleent de koper aan ons reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de producten zich bevinden te betreden en de producten daar te verwijderen. De koper verleent aan ons tevens de onherroepelijke volmacht te bepalen, ter discretie van ons, welke producten wel en niet zijn betaald door de koper. Alle kosten verbonden aan het terughalen van producten komen voor rekening van de koper. Daarenboven hebben wij het recht eventuele schade aan de producten op de koper te verhalen of eventuele waardevermindering van de producten aan de koper in rekening te brengen.

8. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen wij evenzeer het recht hebben de koopovereenkomst, geheel of voor zover deze nog niet was uitgevoerd, zonder meer te annuleren – en zulks door een eenvoudige mededeling aan de koper zonder rechterlijk tussenkomst – indien de koper het door hem verschuldigde niet op de bepaalde dag betaalt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, alles onverminderd ons recht om ook in dat geval vergoeding te vorderen van de schade die wij dientengevolge lijden.

9. Indien door ons producten worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de waarde van deze producten in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door de koper moeten worden voldaan. Wij hebben het recht de waarde van de producten te bepalen op het moment van terugname en nemen daarbij de waarde in het economisch verkeer van dat moment als uitgangspunt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Onze aansprakelijkheid is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan zaken die het directe gevolg is van het schade toebrengende feit. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen, immateriële schade of gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking en/of bedrijfsstagnatie.

2. Onze aansprakelijkheid voor schade als in het vorige lid bedoeld is verder beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat wij dienen te betalen op grond van de verzekeringspolis. Indien in voorkomend geval om welke reden ook er geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde.

3. Indien een schadegeval mede te wijten is aan een derde of aan de koper, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot ons directe aandeel in de oorzaak van het schadegeval.

4. Koper zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor wij op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Koper niet aansprakelijk zijn of zouden zijn.

5. De beperkingen in onze aansprakelijkheid als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Dutch Fire Safety B.V. of haar leidinggevende of ondergeschikten.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het geleverde product door de koper of derden en met een ander doel dan waarvoor het product normaal gesproken in het maatschappelijk verkeer wordt gebruikt en waarvoor de koper het heeft aangeschaft, dan wel door het niet in acht nemen van de door ons verstrekte voorschriften en andere aanwijzingen.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in modellen of materialen die in opdracht van de koper (voor derden) zijn aangebracht, of voor (gevolgen van) moeilijkheden, optredende bij gebruik, inbouw of vervanging van het door ons geleverde overeenkomstig de door de koper goedgekeurde proef of proeven of vanwege koper verstrekte indicaties.

8. Indien en voor zover de koper enig aan de overeenkomst(en) verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en ons te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de verzekeraar.

Artikel 15. Privacy

1. Wij kunnen in het kader van een bestelling en/of de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van (werknemers en/of klanten van) koper verwerken. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Privacy Verklaring van Dutch Fire Safety B.V. en toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 16. Overmacht

1. . Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan ons toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waaronder begrepen overmacht van de leverancier bij wie wij de door ons verkochte goederen hebben besteld, waardoor nakoming van een verplichting van ons redelijkerwijs niet kan worden gevergd, voor zover daaronder niet reeds begrepen in ieder geval ook mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, terreur, uitvoerverbod, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, binnenlandse onlusten, stremming van vervoer, gebrek aan vervoermiddelen in het verkeer te land of te water of door de lucht, brand, overstroming, aardbeving, bliksem of andere natuurrampen, kernramp, misoogst, bedrijfsstoornis, IT- en/of computerstoornis, opeenhoping van orders en over het algemeen alle omstandigheden die de regelmatigheid van de levering aan ons verstoren en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld en risicosfeer van ons ontstaan, alsmede al hetgeen volgens Nederlands recht onder overmacht valt.

2. Wanneer door overmacht goederen niet of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen levertijd te leveren zijn, zijn wij zonder meer gerechtigd om de overeenkomst met de koper in gelijke mate geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door eenvoudige mededeling aan de koper en zonder rechterlijke tussenkomst. Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn in geval van (gedeeltelijke) ontbinding als bedoeld in dit artikel niet verplicht tot vergoeding van schade aan de koper.

3. Tot zodanige annulering zijn wij eveneens gerechtigd, indien en voor zover wij zelf ten gevolge van overmacht als boven omschreven niet binnen de overeengekomen levertijd leveren. Indien de bedoelde leveranciers op grond van dit artikel bedoelde buitengewone omstandigheden hun prijzen op nog met ons lopende contacten verhogen en/of extra vergoeding wegens expeditie, assurantiepremie enz. van ons vorderen, zullen wij gerechtigd zijn onze prijzen daarmede in overeenstemming te brengen resp. een gelijke vergoeding van onze kopers te vorderen. Deze zullen in dit geval echter het recht hebben die contracten te annuleren voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, mits ons daarvan terstond schriftelijk wordt kennis gegeven en in dat geval slechts indien en voor zover wij zelf niet gebonden zijn de goederen te aanvaarden.

4. Voor zover wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen zijn nagekomen of deze kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Alle geschillen, die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons afgesloten overeenkomsten zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wettelijke bepalingen

1. De zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen.

2. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke bepalingen in werking treden, waarvan tevoren bekend is dat ze voor de levering van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze nieuwe bepalingen worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

Back to Top